Wiki Loves Monuments in Nepal
Last update 2018-12-17 10:40:04

Top uploaders

User # photos
Ricky Partel - 3725
Roman Raghu Shrestha - 3025
Hari Paudyel - 2581
Shadow Ayush - 634
Nabin K. Sapkota - 530
Pkoju - 221
Nirmal Dulal - 203
CFynn - 128
Bhattaraimadhav.nepal - Bharatadhikarimb - 113
Ankit Raya - 111
Acharya Bipin - 108
Milan Paudyal - 105
Youbesh.dhdl - 104
Aaryadip - 95
Janak Bhatta - 74
Aalokshishya - 73
Tejaswi Adhikari - 72
सरोज कुमार ढकाल - 63
Kiran Duwadi - 54
Gaurav Dhwaj Khadka - 52
Shakti450 - 46
Anim shrest - 42
हिमाल सुबेदी - 41
Nima t100 - 38
Shalgina.dangi - Skrissh - 36
Sanjib Chaudhary - 35
Pras0190 - 31
Deepainchhetri - 30
Tsering Gyurmey Lama - Creepanta - 21
Raunak Maskay - 17
Sunil kawan - 16
Bb8-bosco - 12
Pnabin61 - Nrik kiran - 10
Soumya Baniya - Bijay chaurasia - Sonika Aryal - Onlinekinar - 9
Lakshmanbasnet - Surazz ojha - EGorshkova - 8
Withvision - Aradhya Shrestha - AashutoshPaikara - Nabina guragain - Pravin2378 - 7
Bishal Mishra - 6
Prakharel1 - Thapaujwal588 - 5
Durgeshvn - Echelon MP - 13suzit - Kiwibikinggirl - Quteboy4 - Deepak Kushwaha Nepali - Rajendra Puri asd - 4
Deepacee - Shresthasunny - Bim1990 - Raydkl - 3
9849765200PP - Setoghoda - Myselfkusu - Bhattarai.suman - Manish Paudel - Santoshi123 - MaharjanS - Pramesh.adhikari3 - Prakash Kumar Amat - Radha Bhattarai - Bimalsubedi04 - Marc Panchaud - Reccur - Poonhillguide - Bibek Poudyal - Satyamfxr - Aakrist36 - Punyapaudel - Shaswot karki - Dbijay58 - Prem Budhathoki - AnmolKhadka - CupideShubham - 2
Utsavdh - Aanilmandal - Prajan11 - HimanshuRG - Shakyaronit - Photographerayush - Prakash2909 - Manoj Nath Yovi - Sudena Rimal - Akhanal47 - Abhishu ek - Jaysan Photography - 1

Daily uploads

Day # photos
2018-09-01 4
2018-09-02 141
2018-09-03 206
2018-09-04 28
2018-09-05 25
2018-09-06 8
2018-09-07 46
2018-09-08 23
2018-09-09 27
2018-09-10 2
2018-09-11 122
2018-09-12 207
2018-09-13 203
2018-09-14 25
2018-09-15 90
2018-09-16 903
2018-09-17 482
2018-09-18 825
2018-09-19 385
2018-09-20 300
2018-09-21 463
2018-09-22 132
2018-09-23 842
2018-09-24 253
2018-09-25 445
2018-09-26 427
2018-09-27 807
2018-09-28 220
2018-09-29 1187
2018-09-30 4007
Total 12835
Dates are in UTC timezone

uploads per user and day

2018-09-01
3 users; 4 photos

9849765200PP (2) - Youbesh.dhdl (1) - Shakyaronit (1) -

2018-09-02
5 users; 141 photos

Youbesh.dhdl (6) - Utsavdh (1) - Bijay chaurasia (1) - Hari Paudyel (126) - Janak Bhatta (7) -

2018-09-03
6 users; 206 photos

Kiran Duwadi (54) - Youbesh.dhdl (20) - Poonhillguide (2) - Rajendra Puri asd (4) - Aakrist36 (2) - Hari Paudyel (124) -

2018-09-04
2 users; 28 photos

Ricky Partel (4) - Sanjib Chaudhary (24) -

2018-09-05
4 users; 25 photos

AashutoshPaikara (7) - Youbesh.dhdl (14) - CFynn (2) - Prem Budhathoki (2) -

2018-09-06
3 users; 8 photos

Aanilmandal (1) - Reccur (2) - Shadow Ayush (5) -

2018-09-07
4 users; 46 photos

Sunil kawan (1) - Nima t100 (38) - Aradhya Shrestha (5) - हिमाल सुबेदी (2) -

2018-09-08
7 users; 23 photos

Aradhya Shrestha (2) - Pravin2378 (7) - Shadow Ayush (4) - Bim1990 (3) - Radha Bhattarai (2) - Quteboy4 (4) - Sudena Rimal (1) -

2018-09-09
4 users; 27 photos

Lakshmanbasnet (8) - Bishal Mishra (6) - Shadow Ayush (10) - Raydkl (3) -

2018-09-10
1 users; 2 photos

Sunil kawan (2) -

2018-09-11
6 users; 122 photos

Shadow Ayush (16) - Pkoju (6) - Pramesh.adhikari3 (2) - EGorshkova (6) - Hari Paudyel (90) - CupideShubham (2) -

2018-09-12
5 users; 207 photos

Roman Raghu Shrestha (86) - Bharatadhikarimb (50) - Pkoju (6) - Shadow Ayush (4) - Janak Bhatta (61) -

2018-09-13
4 users; 203 photos

Youbesh.dhdl (63) - Bharatadhikarimb (23) - Hari Paudyel (114) - Nabina guragain (3) -

2018-09-14
5 users; 25 photos

Shadow Ayush (16) - Kiwibikinggirl (4) - Prakash Kumar Amat (2) - Marc Panchaud (2) - Nabina guragain (1) -

2018-09-15
7 users; 90 photos

Anim shrest (42) - Echelon MP (4) - Bharatadhikarimb (31) - Nabina guragain (3) - Sunil kawan (3) - Bimalsubedi04 (2) - Nrik kiran (5) -

2018-09-16
6 users; 903 photos

Acharya Bipin (41) - Pkoju (7) - Hari Paudyel (805) - Shadow Ayush (44) - Sunil kawan (5) - Akhanal47 (1) -

2018-09-17
6 users; 482 photos

Shadow Ayush (23) - Nirmal Dulal (38) - Creepanta (3) - Pras0190 (31) - Hari Paudyel (385) - Pnabin61 (2) -

2018-09-18
11 users; 825 photos

Roman Raghu Shrestha (570) - Shadow Ayush (52) - Tsering Gyurmey Lama (21) - Bhattarai.suman (2) - Pkoju (34) - Ricky Partel (127) - Creepanta (4) - Deepacee (3) - Santoshi123 (2) - Surazz ojha (8) - Nrik kiran (2) -

2018-09-19
6 users; 385 photos

Shadow Ayush (35) - Roman Raghu Shrestha (147) - Ricky Partel (74) - Hari Paudyel (125) - MaharjanS (2) - Creepanta (2) -

2018-09-20
9 users; 300 photos

Ricky Partel (174) - CFynn (38) - सरोज कुमार ढकाल (37) - Nirmal Dulal (5) - Shadow Ayush (27) - Sunil kawan (5) - 13suzit (4) - Creepanta (2) - Bijay chaurasia (8) -

2018-09-21
12 users; 463 photos

CFynn (32) - Withvision (7) - Ricky Partel (251) - Deepainchhetri (21) - Raunak Maskay (15) - Pkoju (27) - EGorshkova (2) - Shresthasunny (3) - Shadow Ayush (15) - Hari Paudyel (88) - Jaysan Photography (1) - Nrik kiran (1) -

2018-09-22
4 users; 132 photos

Ricky Partel (87) - CFynn (15) - सरोज कुमार ढकाल (26) - Pnabin61 (4) -

2018-09-23
4 users; 842 photos

CFynn (29) - Roman Raghu Shrestha (720) - Nirmal Dulal (29) - Shadow Ayush (64) -

2018-09-24
6 users; 253 photos

Shalgina.dangi (36) - Hari Paudyel (173) - Shadow Ayush (39) - Bibek Poudyal (2) - Shaswot karki (2) - Abhishu ek (1) -

2018-09-25
6 users; 445 photos

Durgeshvn (4) - Sanjib Chaudhary (11) - Manish Paudel (2) - हिमाल सुबेदी (31) - Roman Raghu Shrestha (396) - Photographerayush (1) -

2018-09-26
7 users; 427 photos

Bb8-bosco (12) - Setoghoda (2) - Nabin K. Sapkota (172) - Roman Raghu Shrestha (205) - Nirmal Dulal (2) - Deepainchhetri (9) - Aalokshishya (25) -

2018-09-27
8 users; 807 photos

Nabin K. Sapkota (133) - Ricky Partel (454) - Shadow Ayush (120) - Gaurav Dhwaj Khadka (52) - Pkoju (38) - Thapaujwal588 (5) - हिमाल सुबेदी (3) - Punyapaudel (2) -

2018-09-28
10 users; 220 photos

Raunak Maskay (2) - Ricky Partel (128) - Shadow Ayush (30) - CFynn (4) - Creepanta (7) - HimanshuRG (1) - Shakti450 (4) - Skrissh (36) - Pnabin61 (4) - हिमाल सुबेदी (4) -

2018-09-29
18 users; 1,187 photos

CFynn (8) - Shadow Ayush (36) - Ankit Raya (111) - Tejaswi Adhikari (72) - Ricky Partel (738) - Milan Paudyal (105) - Pkoju (70) - Hari Paudyel (24) - Prakharel1 (5) - हिमाल सुबेदी (1) - Deepak Kushwaha Nepali (4) - Satyamfxr (2) - Prakash2909 (1) - Manoj Nath Yovi (1) - Aaryadip (2) - Creepanta (3) - AnmolKhadka (2) - Nrik kiran (2) -

2018-09-30
20 users; 4,007 photos

Aaryadip (93) - Shadow Ayush (94) - Bhattaraimadhav.nepal (113) - Myselfkusu (2) - Shakti450 (42) - Nirmal Dulal (129) - Roman Raghu Shrestha (901) - Hari Paudyel (527) - Aalokshishya (48) - Nabin K. Sapkota (225) - Pkoju (33) - Ricky Partel (1688) - Soumya Baniya (9) - Acharya Bipin (67) - Prajan11 (1) - Sonika Aryal (9) - Bharatadhikarimb (9) - Onlinekinar (9) - Janak Bhatta (6) - Dbijay58 (2) -

Upload per campaign

Campaign / Tool # photos %
Uploaded via Campaign:wlm-np 12835 100

Version 0623532 - source code
To my son: avion

Thanks you emijrp for your great tool!
Thanks Wikimedia Chile for the server

Do you find a bug? Fill a new issue @ github
Leave me